مشخصه یابی نانومواد

طیف سنجی

کلیک کنید

انواع آنالیز طیف سنجی شامل:  XRD/ BET/ FTIR/ ATR /UV-Visible/ NMR

آنالیز عنصری

کلیک کنید

انواع آنالیز عنصری شامل:  CHNS /CHN / XRF/ EDX ICP- OES / ICP-MS / کوانتومتری 

آنالیز میکروسکوپی

کلیک کنید

 انواع آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (آنالیز FESEM)/ آنالیز میکروسکوپ عبوری (آنالیز TEM)/ آنالیز AFM/  آنالیز EDS/ آنالیز MAP