فرآورده‌های لبنی

آنالیزهای فیزیکوشیمیایی

PH (در دمای ۱۵ درجه)

کلیک کنید

پی اچ (pH) میزان اسیدیته یا قلیایی بودن یک ماده غذایی یا محلول را مشخص می‌کند و در مقیاس ۰ تا ۱۴ اندازه گیری می‌شود. پی اچ (pH) متداول ترین ارزیابی تحلیلی در فرآیندهای صنعتی است و نقش بسیار مهمی در فرآوری مواد غذایی دارد.

نقطه انجماد

کلیک کنید

مواد مغذی شیر شامل لاکتوز و املاح از جمله یون کلرور  و .. نقطه انجماد آن را کاهش می‌دهند.

در اندازه گیری چربی به روش سوکسله ، لیپیدها به وسیله پترولیوم اتر به طریق مداوم استخراج می گردد.

وزن مخصوص

کلیک کنید

دانسیته یکی از خصوصیات مهم فیزیکی یک ماده است. چگالی رابطه مستقیمی با وزن و حجم ماده دارد. اندازه گیری دانسیته شیر و فرآورده های لبنی برای تبدیل حجم به جرم و بالعکس، برای برآورد محتوای جامد شیر و محاسبه سایر خصوصیات فیزیکی (به عنوان مثال ویسکوزیته) استفاده می شود.

ماده خشک بدون چربی

کلیک کنید

 ماده خشک تام شیر ترکیبی است از چربی شیر (۳/۹%) و مواد جامد بدون چربی (Solids Not Fat = (%8/7) SNF) که برخی اوقات به عنوان ترکیب جامد غیر از چربی شیر به آن اشاره می‌شود. 

اسیدیته

کلیک کنید

ترکیبات اسیدی موجود در مواد غذایی یون‌های هیدروژن خود را آزاد نموده و این یون‌های هیدروژن آزاد شده اسیدیته غذا را تعیین می‌نمایند و به غذاهای اسیدی طعم و عطر ترش خاصی می‌دهند.

آنالیزهای میکروبی

کلیفرم

کلیک کنید

کلی‌فرم‌ها باکتری هستند که معمولاً به عنوان شاخص کیفیت بهداشتی بودن غذاها و آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

استافیلوکوکوس اورئوس

کلیک کنید

استافیلوکوکوس اورئوس خطرناک ترین باکتری‌های رایج استافیلوکوکی است. این باکتری‌های گرم مثبت، کره ای شکل (کوکسی) اغلب باعث عفونت‌های پوستی می‌شوند اما می‌توانند سبب ذات الریه، عفونت دریچه قلب و عفونت‌های استخوانی شوند.

اشرشیا کلی

کلیک کنید

اشریشیا کلی، که با نام E. coli نیز شناخته می‌شود، یک باکتری بی هوازی گرمی منفی، بی هوازی اختیاری و میله ای شکل از جنس اشریشیا است که معمولاً در روده تحتانی ارگانیسم‌های خونگرم (اندوترم) یافت می‌شود.