جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.


ادویه و چاشنی

آنالیزهای فیزیکوشیمیایی

پی اچ (pH) میزان اسیدیته یا قلیایی بودن یک ماده غذایی یا محلول را مشخص می‌کند و در مقیاس ۰ تا ۱۴ اندازه گیری می‌شود. پی اچ (pH) متداول ترین ارزیابی تحلیلی در فرآیندهای صنعتی است و نقش بسیار مهمی در فرآوری مواد غذایی دارد.

خاکستر

کلیک کنید

خاکستر  یک روش یا فرایند است که امکان تخمین مقدار کل مواد معدنی موجود در یک نمونه غذایی معمول را فراهم می‌کند. 

مقدار رطوبت غالبا معیاری از پایداری و نیز مقدار کیفیت یک محصول یا غذای جامد است.

اسیدیته

کلیک کنید

ترکیبات اسیدی موجود در مواد غذایی یون‌های هیدروژن خود را آزاد نموده و این یون‌های هیدروژن آزاد شده اسیدیته غذا را تعیین می‌نمایند و به غذاهای اسیدی طعم و عطر ترش خاصی می‌دهند.

آنالیزهای میکروبی

باسیلوس سرئوس

کلیک کنید

باسیلوس سرئوس (Bacillus cereus) یکی از انواع باسیل است. باسیل گرم مثبت و  باسیلوس سرئوس هاگ دار از خانواده باسیلاسه هستند.

کلیفرم

کلیک کنید

کلی‌فرم‌ها باکتری هستند که معمولاً به عنوان شاخص کیفیت بهداشتی بودن غذاها و آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

کپک و مخمر

کلیک کنید

کپک عنوانی کلی‌است که به همهٔ گونه‌های قارچ‌های ذره‌بینی که به صورت رشته‌های چندسلولی (که هایف نامیده می‌شود) رشد می‌کنند اطلاق می‌شود.

 

اشرشیا کلی

کلیک کنید

اشریشیا کلی، که با نام E. coli نیز شناخته می‌شود، یک باکتری بی هوازی گرمی منفی، بی هوازی اختیاری و میله ای شکل از جنس اشریشیا است که معمولاً در روده تحتانی ارگانیسم‌های خونگرم (اندوترم) یافت می‌شود.